HCB Karviná
Tým mužů HC Baník Karviná
po 29.1.2018 | Redakce

Prohlášení Rady ČSH

Vážení členové ČSH, Rada ČSH, vědoma si vážnosti situace (odstoupení prezidenta ČSH, předsedy komise mládeže a manažera reprezentace) a na základě svého usnesení z jednání Rady ČSH v Pardubicích ze dne 17. 11. 2017, připravila mimořádnou volební konferenci ČSH na 10. 3. 2018 do Olomouce v souladu se Stanovami ČSH. Rada ČSH se ohrazuje od nařčení, že jedná za mocensko podnikatelské struktury.

Pozvánku odstupujícího prezidenta ČSH na společné jednání Exekutivy a Rady ČSH dne 31. 1. 2018 bere a chápe Rada ČSH jako poslední možnost přesvědčit Exekutivu ČSH o nutnosti vyřešit situaci co nejdříve.

„Rada ČSH jednomyslně schválila svolání mimořádné Konference ČSH, a to ve formátu volební konference. Rada ČSH tímto požádá Exekutivu ČSH o svolání této Konference s doporučeným termínem konání dne 10. 3. 2018 v Olomouci. Žádost o svolání obsahuje návrh programu jednání Konference ČSH dle dodaného materiálu na jednání Rady ČSH s doplněným bodem: - odvolání členů stávající Exekutivy ČSH. Za doplnění programu a doručení žádosti Rady ČSH o svolání mimořádné volební Konference ČSH odpovídá předseda Rady ČSH.

Pro: 16, Proti:0, Zdržel se: 0„

Ing. Róbert Miček předseda Rady ČSH

Souběh událostí:

Dne 22. 1. 2018 byla na stránkách Českého svazu házené zveřejněna tisková zpráva neznámého autora, která nevybíravým způsobem napadá členy Rady ČSH a dehonestuje její práci.

Pokusím se krátce zrekapitulovat nejdůležitější události a důvody, které vedly k tomu, že se Rada ČSH rozhodla využít svého práva ze Stanov ČSH a svolat mimořádnou Konferenci ČSH na 10. 3. 2018 do Olomouce.

7. 11. 2017 oznámil prezident ČSH p. Radek Bendl, že ke dni 31. 1. 2018 odstupuje z funkce. Jako důvod uvádí dlouhodobé neshody v hnutí, zejména s kluby nejvyšších soutěží.

16. a 17. 11. 2017 se schází na jednání Rada ČSH, přítomen je prezident ČSH a několik členů Exekutivy. Rada byla informována o důvodech rezignace. Současně byli členové Rady ČSH informováni o neutěšeném stavu na sekretariátu ČSH i o dalších problémech, které vyvolávají pnutí v celém házenkářském hnutí – např. financování akce legendy pro hvězdy. Členové Rady se dotazovali, jakým způsobem bude od února zajištěn provoz a řízení ČSH až do doby, než bude zvolen nový prezident ČSH. Odpovědi byly neurčité, Exekutiva se měla situací teprve zabývat. Rada považovala situaci za velmi vážnou, navíc z diskuze vyplynulo, že Exekutiva není v řešení jednotná. Rada se proto jednomyslně usnesla, že požádá Exekutivu ČSH o svolání mimořádné Konference ČSH, která bude volební a zvolí kromě prezidenta ČSH i novou Exekutivu ČSH. Termín Konference Rada ČSH navrhla na 10. 3.2018, aby doba, kterou nebude ČSH řízen řádně zvoleným prezidentem, byla co nejkratší. Současně na formulaci usnesení rady ČSH přímo na místě spolupracovala i Mgr. Šrámková, jako členka Exekutivy ČSH a předsedkyně Legislativní komise. Součástí usnesení Rady ČSH byl i program této konference.

20. 11. 2017 Rada ČSH zaslala Exekutivě ČSH žádost o svolání mimořádné Konference na 10.3.2018. 20.11.2017 mělo proběhnout jednání Exekutivy ČSH. Členové Exekutivy se omlouvali z jednání a nesešli by se v dostatečném počtu.

1. 12. 2017 se Exekutiva ČSH sešla, vzala na vědomí žádost Rady ČSH o svolání mimořádné Konference na 10. 3. 2018 a rozhodla o svolání řádné Konference na 23. 6. 2018 bez akceptace Radou ČSH schváleného programu, zejména klíčového požadavku na odvolání členů Exekutivy a volbu Exekutivy ČSH nové viz zápis Exekutivy ČSH č. 24.

18. 12. 2017 se konalo mimořádné jednání Exekutivy. Ta rozhodla o svolání mimořádné Konference na 23. 6. 2018, tedy na stejný termín, jako už na minulém jednání svolala řádnou konferenci, opět bez akceptace požadavku Rady ČSH na program jednání.

19. 12. 2017 se objevila informace, že už před týdnem odstoupil ze své funkce předseda Komise mládeže p. Augustýn. Jako důvod uvedl v rozhovoru nesouhlas s červnovým termínem Konference ČSH, který stanovila Exekutiva. Podle jeho názoru je březnový termín vhodnější. Současně uvádí důvody, které ho k rozhodnutí vedly.

9. 1. 2018 proběhlo hlasování per-rollam členů Rady, které jednomyslně potvrdilo rozhodnutí členů Rady o svolání mimořádné Konference na 10. 3. 2018 s programem odvolání stávajících členů Exekutivy a volba prezidenta a celé Exekutivy ČSH.

12. 1. 2018 se konalo jednání Exekutivy, přítomní vzali na vědomí rezignaci p. Augustýna a vybrali krizového managera, který bude působit ve funkci generálního sekretáře do července 2018.

19. 1. 2018 se sešla Rada ČSH na mimořádném jednání, aby projednala přípravu mimořádné Konference ČSH dne 10. 3. 2018 a schválila znění všech potřebných dokumentů.

22. 1. 2018 tisková zpráva na stránkách ČSH